OSAMA astro_osama

OSAMA,占星研究者,职业占星师、风水师,腾讯星座专栏作者。研习中世纪古典占星,现代占星,中国皇家禄命术七政四余,梅花易数,风水。